Kalendarium

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

zveřejnění rozpočtu

           
Rozpočet 2018 - náklady      Rozpočet 2018 - výnosy
  ( v Kč)       ( v Kč)
           
N Á K L A D Y       V Ý N O S Y  
Č.účtu/ukazatel Rozpočet     Č.účtu/ukazatel Rozpočet
  schválený       schválený
501 spotřeba - materiál 350 000,00     601 výnosy za vl.výrobky  
502 spotřeba - el. energie 176 000,00     602 výnosy z prodeje služ 1 040 000,00
502 spotřeba - plyn       603 výnosy z pronájmu 6 500,00
502 spotřeba - voda       604 výnosy z prod.zboží  
502 spotřeba - teplo, TUV       641 sml.pokuty a úroky  
503 spotř. ost.neskl. ….       642 ost. pokuty a penále  
504 prodané zboží       643 výn. z odep. pohl  
511 opr. a údržba  50 000,00     644 výnosy z prod. mat.  
512 cestovné 18 000,00     645 výn. z prodeje DNM  
513 náklady na repre 5 000,00     646 výn. z prodeje DHM  
518 ostatní služby 645 000,00     648 čerpání fondů  
521 - mzdové náklady 6 235 545,00     649 jiné ost. výnosy  
524-528 ost. nákl. na zam. 2 402 500,00     662 úroky 800,00
531,532,538,591,595 daně 500,00     663 kursové zisky  
541 smluvní pokuty …       665 výnosy z dl. fin. …  
542 ost. pokuty a penále       669 ost.fin.výnosy  
543 dary       vlastní výnosy celkem 1 047 300,00
547 manka a škody       671 transfery stát.rozpočet  
549 jiné ost. náklady       672 transfery - MÚ provoz 464 000,00
551 odpisy dlouh.maj. 32 011,00             transfery - MÚ účelové 50 000,00
552,553 zůst.cena prod.m               transfery - kraj 8 518 041,00
554 prodané poz.       transfery státních fondů  
555 tvorba zák. rezerv       transfery Úřad práce  
556 tvorba zák.opr. …               transfery - ostatní  
557 odpis pohledávky       transfery celkem 9 032 041,00
558 náklady z DDM 164 785,00     výnosy celkem 10 079 341,00
562 úroky       hospodářský výsledek 0,00
563 kurzové rozdíly          
569 ostatní fin. náklady          
náklady celkem 10 079 341,00