Hygienická a protiepidemická pravidla 2021/2022

 

·        Všem osobám (žákům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším) s pozitivním testem na Covid 19 nebo s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění je do školní budovy vstup zakázán.

·        Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou vráceni přítomným zákonným zástupcům, kteří jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

·         Do školy je povolen vstup pouze žákům a zaměstnancům. Třetím osobám je vstup zakázán, s výjimkou individuální domluvy se zaměstnanci školy.

·         V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

·        Pro všechny žáky platí, že nebudou setrvávat v prostorách školy déle než je nezbytně nutné (žák přichází krátce před výukou a odchází po skončení výuky).

·        Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Je nutné, aby všichni v budově školy ve společných prostorách nosili ochranu dýchacích cest (respirátor či žáci mohou mít chirurgickou roušku). Při výuce je možné pracovat bez ochrany úst.